Aktuality

Informace o aktuálním dění a změnách

2023

Změny v oblasti požární ochrany

Změny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Změny v oblasti ekologie

PRÁCE S DIISOKYANÁTY

Ke dni 24.08.2023 začalo platit nařízení komise (EU) 2020/1149, které upravuje užívání výrobků, které obsahují více než 0,1% monomerních "diisokyanátů", včetně polyuretanových výrobků, jako jsou tmely, lepidla, nátěry, injektáže v průmyslové výrobě nebo ve stavebnictví:

 

1) Zaměstnavatel nebo OSVČ musí doložit úspěšné absolvování odborné přípravy, která má platnost 5 let. Rozumí se tedy jakýkoli pracovník či OSVČ manipulující s diisokyanáty samostatně, jakožto složkami jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití nebo dohlížející na tyto úkoly.

 

2) Není uvedena odborná způsobilost školitele nebo osoby, která má připravit materiály k odborné přípravě. V odborné veřejnosti zatím převládá názor, že by měla odbornou přípravu vést osoba odborně způsobilá k prevenci rizik ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. dle vzdělávacích materiálů, které má poskytnout dodavatel. 

 

 

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 části 74 jsou uvedeny prvky odborné přípravy:

(Pozn. Celá odborná příprava je dělena na tři části)

 

a) obecná odborná příprava, včetně školení on-line, týkající se:

— chemie diisokyanátů,

— nebezpečí toxicity (včetně akutní toxicity),

— expozice diisokyanátům,

— limitních hodnot expozice na pracovišti,

— způsobu, jakým se může senzibilizace vyvíjet,

— zápachu jakožto indikace nebezpečí,

— významu volatility jakožto rizika,

— viskozity, teploty a molekulové hmotnosti diisokyanátů,

— osobní hygieny,

— potřebných osobních ochranných prostředků, včetně praktických instrukcí pro jejich správné použití, a jejich omezení,

— rizika dermálního kontaktu a inhalační expozice,

— rizika ve vztahu k použitému postupu aplikace,

— režimu ochrany kůže a dýchacích cest,

— ventilace,

— čištění, úniků, údržby,

— odstraňování prázdných obalů,

— ochrany ostatních přítomných osob,

— určení kritických fází nakládání,

— (případně) zvláštních vnitrostátních systémů kódování,

— bezpečnosti na základě chování,

— osvědčení nebo dokladu prokazujícího, že školení bylo úspěšně dokončeno;

 

 

b) středně pokročilá odborná příprava, včetně školení on-line, týkající se:

— dalších aspektů na základě chování,

— údržby,

— řízení změn,

— vyhodnocení stávajících bezpečnostních pokynů,

— rizika ve vztahu k použitému postupu aplikace,

— osvědčení nebo dokladu prokazujícího, že školení bylo úspěšně dokončeno;

 

 

c) pokročilá odborná příprava, včetně školení on-line, týkající se:

— veškerých dalších osvědčení potřebných pro specifická použití, na něž se vztahuje,

— stříkání mimo postřikovací kabinu,

— otevřeného zpracování horkých nebo teplých přípravků (> 45 °C),

— osvědčení nebo dokladu prokazujícího, že školení bylo úspěšně dokončeno. 

 

 

 

Materiály pro odbornou přípravu lze dohledat na stránkách Safe use of Diisocyanates - Trainer Access:

https://safeusediisocyanates.eu/ 


Z výše uvedeného obsahu je zřejmé, že nelze vytvořit jeden universální dokumenty, ale musí se na jednotlivé výrobky vytvořit samostatně. 

Změny v provádění pracovnělékařských prohlídek

Ke dni 01.01.2023 začala platit novelizace vyhlášky č.79/2013 Sb. Změna přinesla tyto zásadní změny v pracovnělékařských prohlídkách:

 

Vstupní prohlídky:

U vstupních prohlídek změně nedošlo, musí se provádět u zaměstnanců stále jako doposud a musí se provádět u "smluvního" lékaře, tedy až na výjimku i prací zařazených do kategorie první, a to v případě, že není ještě k činnosti pracovní riziko, pak lze provést vstupní prohlídku u praktického lékaře (obvodního)

 

Opakované - periodické prohlídky:

Zde došlo k zásadním změnám. Pokud není pracovní riziko, provádí se prohlídky:


Kategorie první  -   1 x za 6 let do 50-ti let    a 1 x za 4 roky nad 50 let věku

Kategorie druhá -  1 x za 4 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku

Kategorie třetí     - 1 x za 2 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku

Kategorie čtvrtá - 1 x za 1 rok do 50-ti let a 1 x za 1 rok nad 50 let věku


U kategorie první a druhé, pokud není další "pracovní riziko" se nemusí opakované (periodické) prohlídky provádět, pokud je nevyžaduje zaměstnavatel nebo zaměstnanec.


Vyhláška, jako jediný právní předpis, stanovuje ještě kategorii druhou R - druhou rizikovou. U ní se postupuje jako u kategorie třetí.


Novela vyhlášky zrušila požadavky na délku pracovnělékařské prohlídky a pod. 


Dohled lékařem pracovnělékařské služby nebyl zrušen, ale u kategorie první a druhé není nutno dohled provádět, pokud tak nechce zaměstnavatel, za předpokladu, že ve společnosti není pracovní riziko. V ostatních případech se provádí dohled 1 x za 3 roky.


Pojem pracovní riziko je nový, dříve se jednalo o práce s rizikem ohrožení zdraví. Zde se chodí na periodické prohlídky, a to v intervalech daných přílohou vyhlášky - např.:


- elektrikáři -        1 x za 4 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku

- řidiči VZV -        1 x za 4 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku

- pracovníci sociálních služeb (pokud mají přímý kontakt s  klienty) 

1 x za 4 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku

- obsluhy tlakových nádob stabilních 1 x za 4 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku

- obsluhy zdvihacích zařízení 1 x za 4 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku

- obsluhy plynových zařízení (nad 50kW) 1 x za 4 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku

- práce v noci 1 x za 2 roky do 50-ti let a 1 x za 2 roky nad 50 let věku


a další činnosti. Mimo těch činností, může OZO vyhodnotit rizika a činnosti tak, aby byly uváděny, jako činnosti s pracovním rizikem bez ohledu na vyjmenované činnosti v příloze.


Jedna důležitá položka z přílohy vypadla, a to "řidiči referenti". 

Kontaktujte nás

+420 485 102 901

info@kohout-hs.cz

Z našich referencí