Loading color scheme

Ekologické centrum

eKOLOGICKÉ CENTRUM

Nezapomněli jste, že 1.1. 2013 skončil termín pro provedení a zdokumentování Hodnocení rizik ekologické újmy
v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti a závažnosti možných vlivů na životní prostředí dle NV č.295/2011 Sb.
Týká se každého, kdo vykonává alespoň jednu z provozních činností uvedených v příloze č.1,zákona č.67/2008 Sb., předcházení ekologické újměPředevším činnosti č.:
9. Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu (§ 39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001, vodní zákon) = prakticky každý, kdo má havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (§ 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách - již neplatný, nový zákon o chemických látkách č.350/2011 Sb. ), přípravky na ochranu rostlin (§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči) nebo biocidními přípravky (§ 2 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o uvádění biocidních přípravků na trh) podle zvláštního právního předpisu (§ 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - bez množstevních limitů a bez ohledu na typ nebezpečných vlastnosti!
14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

NABÍZÍME V OBLASTI EKOLOGIE:

• Provedeme hodnocení posuzovaných společností, objektů z pohledu NV č. 295/2011 Sb.
• Zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy
• Pro ty, pro které vyplynula povinnost zpracovat podrobné hodnocení rizik ekologické újmy zajistíme zpracování

Vodní hospodářství

zajistíme potřebná povolení, která Vám legislativa ukládá (povolení k nakládání s vodami apod.)
zpracujeme havarijní plány a plány opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám
zajistíme odběr- vzorků všech druhů vod a zajistíme jejich analýzu oprávněnými laboratořemi
zajistíme Vám stálý konzultační servis, kde Vám zodpovíme veškeré vaše dotazy

Odpadové hospodářství

zajišťujeme pravidelnou kontrolu zařazení produkovaných odpadů dle aktuálního katalogu odpadů
zpracujeme ILNO (identifikační listy nebezpečných odpadů) a popisky odpadů
zpracujeme potřebné provozní a havarijní řády
zajistíme konzultační a poradenský servis v dané oblasti

Ovzduší

Zajistíme zpracování dokumentů a provozních řádů pro příslušné zdroje znečišťování ovzduší
Zajistíme zpracování autorizovaných posudků pro zdroje znečišťování ovzduší
zajistíme měření emisí

Oblast Chemických látek

dohled nad nakládáním s chemickými látkami a směsmi odborně způsobilou osobou + školení
zpracujeme pravidla pro bezpečné nakládání
(TO ASI VYPADNE ZA ZÁKONA A NEBUDE TO POTŘEBA)
zpracujeme protokoly o zařazení podniku dle zákona o prevenci závažných havárií

Hodnocení rizik ekologické újmy

zajistíme vyhodnocení rizik ekologické újmy