Loading color scheme

Bezpečnost práce

BEZPEČNOST PRÁCE

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v první řadě otázkou vnitřního přesvědčení.
Přesvědčení, že dodržování stanovených zásad BOZP má smysl. Musí začínat u vrcholového vedení a „nakazit“ řídící systém až k řadovým zaměstnancům.
Legislativní proces v oblasti BOZP je v neustálém pohybu. Prevence rizik se stává základní povinností.
Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní informace a navrhnout způsob řízení těchto rizik s ohledem na Vaše konkrétní podmínky.

V OBORU BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ NABÍZÍME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM ZEJMÉNA TYTO SLUŽBY

komplexní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro právnické a podnikající fyzické osoby na základě dlouhodobých smluv
řešení problematiky pracovních úrazů, vyšetřování, záznamy, odškodnění, opatření proti opakování
identifikace a hodnocení pracovních rizik, návrhy opatření
plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami
externí plnění úkolů bezpečnostního technika
pravidelné prohlídky pracovišť
roční prověrky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
externí služby a odbornou pomoc při hodnocení a vypracování kategorizace prací
školení vedoucích zaměstnanců o BOZP
školení ostatních zaměstnanců o BOZP
vypracování dokumentace BOZP
komplexní řešení problematiky osobních ochranných pracovních prostředků, včetně vyhodnocení rizik a vypracování seznamů OOPP
návrh rozmístění a prodej výstražných a bezpečnostních tabulek a značek
vypracování provozních a bezpečnostních předpisů a pravidel
poradenská a konzultační činnost v oblasti pracovního prostředí
zajištění revizí pro všechny druhy vyhrazených technických zařízení včetně případných oprav
zhodnocení objektů a technologií z hlediska BOZP