Loading color scheme

Požární ochrana

POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární ochrana, resp. požární bezpečnost je souhrn technických a organizačních opatření, které mají ochránit váš majetek a zaměstnance před ničivými účinky požáru.
Aby technická i organizační opatření na úseku požární ochrany byla účinná, musí být prováděna dlouhodobě a systematicky prostřednictvím odborně
způsobilých osob.
Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní informace a navrhnout způsob tvorby a zajišťování těchto opatření s ohledem na Vaše konkrétní podmínky.

V OBORU POŽÁRNÍ OCHRANY NABÍZÍME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM ZEJMÉNA TYTO SLUŽBY:

Komplexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce pro právnické a podnikající fyzické osoby na základě dlouhodobých smluv.
Komplexní řešení požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostní řešení k projektové dokumentaci staveb, požárně bezpečnostní zařízení.
Externí plnění úkolů prostřednictvím osoby odborně způsobilé, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany.
Provedení školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně.
Provedení školení zaměstnanců o požární ochraně.
Provedení školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.
Provedení odborné přípravy preventistů požární ochrany.
Provedení odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
Vypracování dokumentace požární ochrany.
Vypracování posouzení požárního nebezpečí.
Zařazení do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.
Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci pověřených osob.
Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím.
Zhodnocení objektů a technologií z hlediska požární bezpečnosti.
Vypracování provozních předpisů.
Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně ( preventivní kontroly).
Poradenská služba, včetně oblasti požární bezpečnosti staveb.
Požární dohled při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím.
Kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantů) a požárních klapek.
Zpracování výpočtu a rozmístění hasicích přístrojů včetně dodávky a instalace.
Prodej a zajištění oprav a kontrol hasicích přístrojů.
Hasicí přístroje do automobilů i provozoven.
Požární hadice, hydrantové skříně, proudnice.
Požární signalizace/zařízení - poradenská činnost - zajištění projektu, montáže a servisu.