bezpečnost
se vyplácí

Co je kategorizace práce, co s ní?

Kategorizace prací spadá do oblasti hygieny práce, tedy zaměření na pracovní podmínky zaměstnanců. Výsledkem procesů kategorizace prací je zatřídění pracovních činností zaměstnanců do kategorií jednotlivých rizikových faktorů. Vzhledem k rozsahu v návaznosti na právní předpisy doporučuji nechat si dokument zpracovat odborně způsobilou osobou k prevenci rizik.
Výsledkem tedy bude zatřídění do 4 kategorií práce:

První – není zde možnost vzniku nemoci z povolání (trvalé poškození zdraví způsobené prostředím, v kterém zaměstnanec pracuje)
Druhá – slabší povahy mohou být náchylné ke vzniku nemoci z povolání
Třetí – je zde možnost vzniku nemoci z povolání, vznik se eliminuje použitím OOPP nebo organizačním opatřením.
Čtvrtá – možnost nemoci z povolání nejde eliminovat ani přidělením OOPP či organizačním opatřením. V této kategorii zaměstnanci mají stížené pracovní podmínky a mohou brát i příplatky dle dalších právních předpisů.

Kategorizaci prací je povinen zaměstnavatel zpracovat do 30-ti dnů od zahájení provozu a s výsledky kategorizace prací musí seznámit zaměstnance. Samotný dokument není možné vytvořit bez náležitých měření podmínek na pracovišti – hluk, prach, chemické látky, ionizující záření, vibrace apod. Měření musí provádět akreditovaná laboratoř.
Jakmile předáte do rukou OZO výše uvedená měření, počty zaměstnanců na jednotlivé činnosti, kolik žen a mužů, tak může zpracovat dokument, který následně statutární orgán společnosti schválí a zašle na příslušné oddělení hygieny práce Krajské hygienické stanice (dále KHS).

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.