bezpečnost
se vyplácí

Provedení prověrky BOZP

Jako zaměstnavatel jsem povinen provádět na pracovištích nejméně jednou v roce prověrky BOZP. Není stanoveno jakým způsobem má být prověrka provedena, je dobré jí provést formou „check listu", tedy dotazníkem, kde jako zaměstnavatel na jednotlivých pracovištích si kladu otázky a odpovídám ano – ne,(byla provedena el. revize spotřebičů? Jsou vydávány OOPP v souladu se stanoveným seznamem poskytovaných OOPP? ) tedy bylo splněno nebo nebylo. Jednotlivé otázky dotazníku může sestavit OZO k prevenci rizik.

Výše uvedenými body jsem shrnul základy, který musí zaměstnavatel znát ke splnění svých základní povinností v oblasti BOZP. Mimo tyto základy existuje mnoho další otázek, které můžeme zodpovědět. Z výše uvedených bodů převážně vyplývá, že se zaměstnavatel bez odborně způsobilé osoby k prevenci rizik prakticky neobejde. Je dobré mít takovou osobu stálou, která bude seznámena s činností mé firmy, jednotlivými vedoucími zaměstnanci a pracovními prostory.

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.