bezpečnost
se vyplácí

Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)

Zaměstnavatel je povinen vydat před zahájením činnosti zaměstnancům OOPP pokud to charakter činnosti vyžaduje. Pro poskytování OOPP je nutné znát Nařízení vlády č.495/2001 Sb. Součástí tohoto nařízení je několik důležitých příloh, jako je tabulka pro vyhodnocení rizik s ohledem na poskytování OOPP – dle činnosti, kterou provádí zaměstnanec se zaškrtnou kolonky částí těla zaměstnance, která mohou být poškozena při činnosti, následně další přílohy k těmto bodům stanoví příslušná OOPP – např. vyhodnotím hrozí poškození nohou, dle přílohy č.2 zvolím „obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou".

Pokud si nebudu jistý, pro kterou konkrétní činnosti musím některé OOPP stanovit, příloha č.3 tohoto nařízení přímo pro některé činnosti OOPP stanovuje.

Takto postupuji se ostatními položkami, u kterých v příloze č.1 vyhodnotím možnost poškození jednotlivých částí těla. Postupuji takto pro jednotlivé pracovní profese, vybrané OOPP následně sepíši do seznamu poskytovaných OOPP pro zaměstnance. Nesmím zapomenou, že dle jiného právního předpisu náleží dále zaměstnanci pracovní oděv, pokud civilní oděv by během pracovní činnosti podléhal abnormálnímu opotřebení / zkáze. Takto zpracovaný seznam i s vyhodnocením zařadím jako součást směrnice k poskytování OOPP, ve kterém jako zaměstnavatel stanovím způsob výdeje OOPP, výměny OOPP, čištění OOPP, jejich vyřazování, apod.

Dále je nutné seznámit všechny zaměstnance se způsobem použití OOPP. I když se jedná o rukavice, musíte zaměstnance seznámit, jako OOPP má používat, a to prokazatelným způsobem, takže zase „školení v používání OOPP". Doporučuje se v kartách o evidenci OOPP mít i klauzuli, že při přebírání OOPP byl zaměstnanec seznámen s jejich používání, a tuto klauzuli po seznámení zaměstnanec podepíše.

Výměna OOPP se provádí dle životnosti OOPP, které stanoví výrobce nebo dle posouzení míry jejich opotřebení. Míru opotřebení hodnotí vedoucí zaměstnanec (např. mistr).

V oblasti OOPP je zase problém v hodnocení rizik, protože hodnocení rizik pro poskytování OOPP se dá posuzovat jako úkony spojené s prevencí rizik, takže zase bude rozhodující, zda moje firma má do 25-ti nebo nad 25 zaměstnanců (zda provedu já, jako zaměstnavatele nebo OZO k prevenci rizik).

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.