bezpečnost
se vyplácí

Často kladené otázky

Vítejte v části našich webových stránek, které se zabývají nejčastějšími otázkami, se kterými se setkáváme při poskytování služeb v oborech požární ochrana, bezpečnost práce a ekologie. V přední řadě si musíme odpovědět na některé otázky, které jsou zásadní, vynecháme odborné termíny a pokusíme se stručně na jednoduché otázky odpovědět vlastními slovy...

Jedná se o soubor všech opatření a úkonů, které vedou ke snížení možnosti nebo úplné vyloučení vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví vlivem činnosti nebo prostředí (hygiena práce), v kterém zaměstnanec pracuje. Zaměstnavatel nesmí napomenout, že zaměstnanec má právo, aby mu zaměstnavatel zajistil BOZP!!

Tak, tímto bodem bych rád navázal na předchozí bod, který se dá rozčlenit na více části.

1) Zpracovat nebo zajistit posouzení rizik z hlediska činnosti organizace
2) Zpracovat nebo zajistit zpracování kategorizace prací
3) Zpracovat nebo zajistit zpracování dokumentace školení o BOZP a stanovit četnost prováděných školení.
4) Sepsat smlouvu o pracovnělékařských službách s lékařem a zajistit vstupní prohlídky budoucím zaměstnancům.
5) Provést nebo zajistit provedené školení zaměstnanců o BOZP před nástupem do práce
6) Před zahájením činnosti zaměstnanců na pracoviště vydat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP).
7) Jmenovat zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, kterého si zaměstnanci sami zvolí.
8) Provést „prověrku BOZP", kterou zjistím funkčnost nastavených parametrů v oblasti BOZP.

Stručně jsem shrnul některé body, které jsou pro zaměstnavatele zásadní, více je postupně rozepíší níže, protože každý bod přináší hromadu dalších otázek.

Nejprve odpovím na otázku, co to je posouzení, nebo také hodnocení rizik. Každý zaměstnavatel má povinnost hodnotit rizika ( v případě, že má firmu do 25-ti zaměstnanců, může provést hodnocení sám, v případě, že na 25 zaměstnanců, musí zajistit provedení hodnocení rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby k prevenci rizik), což je vlastně zjištění všech možných nebezpečných (převážně teoretických) situací, které mohou vzniknout při činnosti, kterou zaměstnanci vykonávají (příklad identifikace nebezpečí – při činnosti chůze může dojít k pádu pracovníka). Ke každé nebezpečné situaci, která se vyhodnotí se musí přidat bezpečnostní opatření, kterým se zamezí nebo se omezí možnost vzniku takové situace (např. zajistit suchý a čistý povrch, aby nedošlo k pádu zaměstnance).

Kategorizace prací spadá do oblasti hygieny práce, tedy zaměření na pracovní podmínky zaměstnanců. Výsledkem procesů kategorizace prací je zatřídění pracovních činností zaměstnanců do kategorií jednotlivých rizikových faktorů. Vzhledem k rozsahu v návaznosti na právní předpisy doporučuji nechat si dokument zpracovat odborně způsobilou osobou k prevenci rizik.
Výsledkem tedy bude zatřídění do 4 kategorií práce:

Jako zaměstnavatel jsem povinen provádět na pracovištích nejméně jednou v roce prověrky BOZP. Není stanoveno jakým způsobem má být prověrka provedena, je dobré jí provést formou „check listu", tedy dotazníkem, kde jako zaměstnavatel na jednotlivých pracovištích si kladu otázky a odpovídám ano – ne,(byla provedena el. revize spotřebičů? Jsou vydávány OOPP v souladu se stanoveným seznamem poskytovaných OOPP? ) tedy bylo splněno nebo nebylo. Jednotlivé otázky dotazníku může sestavit OZO k prevenci rizik.

Pokud nemám v organizaci jako zaměstnavatel odbory, určí si zaměstnanci volbu zaměstnance, který bude jejich zástupcem v oblasti BOZP, který bude sdělovat požadavky nebo podněty zaměstnanců k oblasti BOZP a naopak, kroky organizace v oblasti BOZP bude tlumočit zaměstnancům.

Zaměstnavatel je povinen vydat před zahájením činnosti zaměstnancům OOPP pokud to charakter činnosti vyžaduje. Pro poskytování OOPP je nutné znát Nařízení vlády č.495/2001 Sb. Součástí tohoto nařízení je několik důležitých příloh, jako je tabulka pro vyhodnocení rizik s ohledem na poskytování OOPP – dle činnosti, kterou provádí zaměstnanec se zaškrtnou kolonky částí těla zaměstnance, která mohou být poškozena při činnosti, následně další přílohy k těmto bodům stanoví příslušná OOPP – např. vyhodnotím hrozí poškození nohou, dle přílohy č.2 zvolím „obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou".

Mám tu další bod, tento bod navazuje trochu na kategorizaci prací. Zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu s praktickým lékařem, který mu bude poskytovat pracovnělékařskou službu, přesněji jeho firmě. Obsahem této činnosti je provádět pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, protože je tento lékař povinen se seznámit s pracovní náplní a pracovišti firmy.

Zaměstnavatel má povinnost určit obsah školení k zajištění BOZP. Tedy by měl stanovit formou dokumentu nebo prezentace, kterou schválí, obsah informací, které bude zaměstnavatel nebo jím pověřený zaměstnanec sdělovat zaměstnancům. Dokument by měl obsahovat odkazy na interní předpisy, manuály, návody, zpracovnou dokumentaci týkající se rizik, seznámení s kategorizací prací, apod. S těmito dokumenty by měl být zaměstnanec prokazatelně seznámen, tedy je nutné mít k tomu i prezenční listinu, kam se zaměstnanci podepíší, že byli s obsahem školení o BOZP seznámeni.