bezpečnost
se vyplácí

Požární ochrana

Požární ochrana, resp. požární bezpečnost je souhrn technických a organizačních opatření, které mají ochránit Váš majetek a zaměstnance před ničivými účinky požáru. Aby technická i organizační opatření na úseku požární ochrany byla účinná, musí být prováděna dlouhodobě a systematicky prostřednictvím odborně způsobilých osob.

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní informace a navrhnout způsob tvorby a zajišťování těchto opatření s ohledem na Vaše konkrétní podmínky.

V oboru požární ochrany nabízíme našim zákazníkům zejména tyto služby:
 • komplexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce pro právnické a podnikající fyzické osoby na základě dlouhodobých smluv
 • komplexní řešení požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostní řešení k projektové dokumentaci staveb, požárně bezpečnostní zařízení
 • externí plnění úkolů prostřednictvím osoby odborně způsobilé, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany
 • provedení školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 • provedení školení zaměstnanců o požární ochraně
 • provedení školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • provedení odborné přípravy preventistů požární ochrany
 • provedení odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • vypracování dokumentace požární ochrany
 • vypracování posouzení požárního nebezpečí
 • zařazení do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci pověřených osob
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • zhodnocení objektů a technologií z hlediska požární bezpečnosti
 • vypracování provozních předpisů
 • pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně ( preventivní kontroly)
 • poradenská služba, včetně oblasti požární bezpečnosti staveb
 • požární dohled při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím
 • kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantů) a požárních klapek
 • zpracování výpočtu a rozmístění hasicích přístrojů včetně dodávky a instalace
 • prodej a zajištění oprav a kontrol hasicích přístrojů
 • hasicí přístroje do automobilů i provozoven
 • požární hadice, hydrantové skříně, proudnice
 • požární signalizace/zařízení - poradenská činnost - zajištění projektu, montáže a servisu