bezpečnost
se vyplácí

Ekologické centrum

Nezapomněli jste, že 1.1. 2013 skončil termín pro provedení a zdokumentování Hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti a závažnosti možných vlivů na životní prostředí dle NV č.295/2011 Sb.

Týká se každého, kdo vykonává alespoň jednu z provozních činností uvedených v příloze č.1,zákona č.67/2008 Sb., předcházení ekologické újmě.

Především činnosti č.:

9. Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu (§ 39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001, vodní zákon) = prakticky každý, kdo má havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.

10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (§ 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách - již neplatný, nový zákon o chemických látkách č.350/2011 Sb. ), přípravky na ochranu rostlin (§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči) nebo biocidními přípravky (§ 2 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o uvádění biocidních přípravků na trh) podle zvláštního právního předpisu (§ 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - bez množstevních limitů a bez ohledu na typ nebezpečných vlastnosti!

14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

Nabízíme v oblasti ekologie:

• Provedeme hodnocení posuzovaných společností, objektů z pohledu NV č. 295/2011 Sb.

• Zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy
• Pro ty, pro které vyplynula povinnost zpracovat podrobné hodnocení rizik ekologické újmy zajistíme zpracování

Ovzduší

ZÁKON č. 201/2012 Sb.,ze dne 2. června 2012, o ochraně ovzduší

Zajistíme:

• Zpracování povinného ročního hlášení o zdrojích znečišťování ovzduší dle zákona
• Zpracování autorizovaných posudků pro zdroje znečišťování ovzduší
• Zajištění měření emisí

Vodní hospodářství

Nabízíme:

• Fyzickou kontrolu zjištění dodržování stávajících platných právních předpisů a jiných požadavků objednatele
• Sledování dodržování povolení na nakládání s vodami
• Zpracování provozních řádů ČOV,odlučovačů ropných látek, lapačů tuku
• Zpracování havarijních plánů opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám (havarijní plány v souladu s § 39 odst.2. vodního zákona č.254/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP č. 450/2005Sb.)

Zajistíme

• Potřebná povolení, která Vám legislativa ukládá (povolení k nakládání s vodami apod.)
• Odebrání vzorků všech druhů vod a zajistíme jejich analýzu oprávněnými laboratořemi

Víte, že sankce za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod je stanovena až na 10 000 000 Kč, za nezpracování havarijního plánu činní až 50 000 Kč a sankce za nedovolené nakládání se závadnými látkami je stanovena až do 5 000 000 Kč.

Odpadní hospodářství

Nabízíme:

• Zpracování provozních řádů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu (§ 14 zákona č.185/2001, o odpadech)
• Zpracování potřebných provozních a havarijních řádů
• Pravidelnou kontrolu zařazení produkovaných odpadů dle aktuálního katalogu odpadů
• průběžné zpracovávání evidence odpadů
• Zpracování ILNO (identifikační listy nebezpečných odpadů) a popisků odpadů

Zajistíme

• Zpracování ročního evidenčního hlášení pro příslušný orgán státní správy
• Zpracování základních popisů odpadů (ZPO)

Víte, že například sankce za nakládání s nebezpečnými odpady, bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním, je stanovena v maximální výši 50 000 000 Kč.

Chemické látky a směsi (přípravky)

V této oblasti zajišťujeme plnění vyplývající ze zákona o chemických látkách a chemických směsích č. 350/2011Sb.,znění., z Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES – Nařízení REACH č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování CHL, o zřízení Evropské agentury pro CHL se sídlem v Helsinkách a zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Nabízíme:

• Výkon funkce odborně způsobilé osoby pro práci s látkami a přípravky (směsmi) klasifikovanými jako vysoce toxické
• Dohled nad nakládáním s chemickými látkami a směsmi odborně způsobilou osobou
• Pravidelné školení dle zákona
• Zaškolení a následné proškolování zaměstnanců z problematiky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
• Zpracování písemných pravidel pro práci s nebezpečnými CHL a P
• Provádíme kontroly pracovišť a provozu z pohledu nakládání s chemickými látkami a směsmi
• Posouzení objektu dle zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění o prevenci závažných havárií
• Zajistíme pravidelné revize bezpečnostních listů od dodavatelů a na základě předložených podkladů zpracování bezpečnostních listů nových

Víte, že například Sankce za nezajištění označení látek nebo přípravků je stanovena až do výše 3 000 000 Kč.