Loading color scheme

GDPR

„Zhotovitel na základě této smlouvy zpracovává osobní údaje pro objednavatele. V souvislosti s plněním předmětu smlouvy přicházejí zaměstnanci zhotovitele do styku s osobními údaji zaměstnanců objednavatele. Jedná se o záznamy o školení, odborné a zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání a o vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, včetně záznamů o úrazu, a to v rozsahu jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, státní občanství, adresa trvalého, resp. přechodného bydliště, a to po dobu platnosti této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že poučil své zaměstnance o povinnostech, které vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR.“