bezpečnost
se vyplácí

02. bezpečnost práce

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v první řadě otázkou vnitřního přesvědčení.

Přesvědčení, že dodržování stanovených zásad BOZP má smysl. Musí začínat u vrcholového vedení a „nakazit“ řídící systém až k řadovým zaměstnancům.

Legislativní proces v oblasti BOZP je v neustálém pohybu. Prevence rizik se stává základní povinností.

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní informace a navrhnout způsob řízení těchto rizik s ohledem na Vaše konkrétní podmínky.

 

V oboru bezpečnost práce a ochrana zdraví nabízíme našim zákazníkům zejména tyto služby

 • komplexní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro právnické a podnikající fyzické osoby na základě dlouhodobých smluv
 • řešení problematiky pracovních úrazů, vyšetřování, záznamy, odškodnění, opatření proti opakování
 • identifikace a hodnocení pracovních rizik, návrhy opatření
 • plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilými osobami
 • externí plnění úkolů bezpečnostního technika
 • pravidelné prohlídky pracovišť
 • roční prověrky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
 • externí služby a odbornou pomoc při hodnocení a vypracování kategorizace prací
 • školení vedoucích zaměstnanců o BOZP
 • školení ostatních zaměstnanců o BOZP
 • vypracování dokumentace BOZP
 • komplexní řešení problematiky osobních ochranných pracovních prostředků, včetně vyhodnocení rizik a vypracování seznamů OOPP
 • návrh rozmístění a prodej výstražných a bezpečnostních tabulek a značek
 • vypracování provozních a bezpečnostních předpisů a pravidel
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti pracovního prostředí
 • zajištění revizí pro všechny druhy vyhrazených technických zařízení včetně případných oprav
 • zhodnocení objektů a technologií z hlediska BOZP